>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Geschiedenis en organisatie

De Protestantse Kerk is met ongeveer 1,9 miljoen leden het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van drie kerkgenootschappen: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Op 12 december 2003 stemden de synodes van de drie aangesloten kerken met de fusie in. Nog dezelfde dag werd dit feit gevierd in de Domkerk in Utrecht. De drie synodevoorzitters ondertekenden bij deze gelegenheid de ‘Verklaring van Vereniging’. Op 1 mei 2004 werd de fusie van de drie kerken officieel. Motto van de Protestantse Kerk is Geloof, Hoop, Liefde. Deze drie woorden vormen de kern van de boodschap van de Protestantse Kerk. Ze verwijzen naar een bijbeltekst uit Paulus eerste brief aan de Korintiërs.

De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. Lokale kerken bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde. Het dagelijks bestuur van de Protestantse Kerk is in handen van het moderamen. De huidige (2017) preses (voorzitter) is ds. Karin van den Broeke (1963). Naast de preses is de scriba (secretaris) een lid van het moderamen. De scriba geeft inhoudelijk leiding aan de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast representeert de scriba de Protestantse Kerk in kerkelijke en maatschappelijke verbanden. Hij is ook scriba van de generale synode (algemene vergadering) van de Protestantse Kerk. De huidige scriba (2017)  is dr. René de Reuver (1959).

De Protestantse Kerk in Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan den IJssel vormen de IJsseldijkkerk, De Rank, De Ark, De Wingerd en de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (Sions- en Rehobothkerk) samen de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. Op gezamenlijk niveau functioneert algemene kerkenraad (AK).

De AK bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de diverse wijkkerkenraden. De AK is volgens een afgesproken verhouding en rooster samengesteld uit predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. In de praktijk behartigt de AK vooral de belangen van financiële en organisatorische aard. Daarnaast is de AK aanspreekpunt en coördinator voor o.a. de Centrale Missionaire Commissie, de Stichting IKOS, het gevangenispastoraat, het Krimpens Kerkblad, enz. Hierbij geldt het kerk-ordelijke uitgangspunt dat de taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de AK. De AK heeft een moderamen. Het moderamen bestaat uit ten minste één predikant, één ouderling, één diaken en één kerkrentmeester.

Samenwerkingsproces ‘Samen in de Ark’
In het beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad (AK) is vastgesteld, is aangegeven dat drie wijkgemeenten (Ark, Rank en Wingerd) samen gaan werken in De Ark. De afgelopen maanden (begin 2018 red.)heeft de werkgroep “Samen in De Ark”, met deelnemers uit de drie wijkgemeenten zich over de invulling van deze samenwerking gebogen. Daaraan hebben ook toehoorders deelgenomen namens De IJsseldijkkerk en de HWBA. De werkgroep heeft advies aan de AK uitgebracht.

Het was een proces dat ons allen diep geraakt heeft. We hebben onze denkkracht maar ook ons hart laten spreken. Veel mooie, nieuwe ideeën kwamen op en werden geïnventariseerd. Daarnaast kwam ook op tafel welke bespreekpunten er zijn om tot een goede samenwerking te komen. We hebben ons vertrouwen in de gezamenlijke toekomst van de Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel behouden en versterkt en konden een breed gedragen advies uitbrengen.

In ons advies maken wij onderscheid in 2 perspectieven: het confessionele perspectief dat vooral is te vinden in De Rank en De Ark en het meer open perspectief dat dichter aansluit bij de huidige beleving in De Wingerd. Wij zien als een eerste belangrijke stap een intensievere samenwerking tussen De Rank en De Ark. De gesprekken hierover moeten, zo adviseren wij, binnenkort starten. Daarnaast hebben wij gekeken hoe de samenwerking in de toekomstige gezamenlijke Ark in het nieuwe gebouw vorm kan krijgen en versterkt kan worden en ook de betrokkenheid met de andere wijkgemeenten. Ook hebben wij een concreet tijdsplan met stappen voorgelegd aan de AK met als doel om in 2020 gezamenlijk naar het nieuwe kerkgebouw te verhuizen.

De Algemene Kerkenraad heeft in een extra vergadering op 13 maart jl. het advies in ontvangst genomen en vastgesteld dat hiermee een basis ligt voor het gezamenlijke vervolgtraject. De eerste stap die daarin wordt gezet is dat een vertegenwoordiging van De Rank en van De Ark onder leiding van een nieuwe onafhankelijke voorzitter gesprekken voert over belangrijke inhoudelijke zaken als sacramenten, erediensten, cultuur en beleving. Uiterlijk op 1 juli 2018 moet dat een voorstel opleveren waarin de toekomstige samenwerking wordt beschreven. Daarnaast wordt ook De Wingerd uitgenodigd om het open profiel nader inhoud te geven.

Het advies dat is overgenomen beschrijft wat de vervolgstappen moeten zijn om naar een concrete samenwerking en samengaan binnen de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel te komen. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten om de inhoudelijke raadpleging van wijkgemeenten en kerkenraden te laten plaatsvinden na de uitwerking van de samenwerking tussen De Rank en De Ark zoals hiervoor beschreven. Vanzelfsprekend wordt u allen als gemeenteleden geïnformeerd over het advies en het besluit hierop. U leest er nu over in het Kerkblad maar ook zal er in alle wijken samen gesproken worden over dit advies en het vervolg. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort gepubliceerd.

Misschien had u verwacht of gehoopt dat de werkgroep meer concrete stappen had gemaakt die ook al zichtbaar zouden zijn. Voor mij overheerst nu het gevoel dat het zeer waardevol is dat we bij elkaar zijn gebleven en vertrouwen en geloven in een gezamenlijke toekomst. De eerste bouwstenen zijn daarvoor gelegd. Op de site van de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel leest u het volledige verslag en het daaruit opgestelde actieplan van de AK.

Raad van Kerken
De Krimpense Raad van Kerken is een interkerkelijk overlegorgaan, waarin ook wijkgemeente De Ark participeert. Vanuit deze Raad van Kerken worden allerlei gespreksmogelijkheden, cursussen en andere activiteiten aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen in de Gids leerkringen Raad van Kerken, of op de pagina van de Raad van Kerken. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel en/ of de site van de Protestantse Kerk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: