>>> Burgemeester Aalberslaan 41 – 2922 BC – Krimpen aan den IJssel – (0180) 515126 <<<

Geschiedenis en organisatie

De Protestantse Kerk is met ongeveer 1,9 miljoen leden het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van drie kerkgenootschappen: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Op 12 december 2003 stemden de synodes van de drie aangesloten kerken met de fusie in. Nog dezelfde dag werd dit feit gevierd in de Domkerk in Utrecht. De drie synodevoorzitters ondertekenden bij deze gelegenheid de ‘Verklaring van Vereniging’. Op 1 mei 2004 werd de fusie van de drie kerken officieel. Motto van de Protestantse Kerk is Geloof, Hoop, Liefde. Deze drie woorden vormen de kern van de boodschap van de Protestantse Kerk. Ze verwijzen naar een bijbeltekst uit Paulus eerste brief aan de Korintiërs.

De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. Lokale kerken bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde. Het dagelijks bestuur van de Protestantse Kerk is in handen van het moderamen. De huidige (2017) preses (voorzitter) is ds. Karin van den Broeke (1963). Naast de preses is de scriba (secretaris) een lid van het moderamen. De scriba geeft inhoudelijk leiding aan de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast representeert de scriba de Protestantse Kerk in kerkelijke en maatschappelijke verbanden. Hij is ook scriba van de generale synode (algemene vergadering) van de Protestantse Kerk. De huidige scriba (2017)  is dr. René de Reuver (1959).

De Protestantse Kerk in Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan den IJssel vormen de IJsseldijkkerk, De Rank, De Ark, De Wingerd en de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (Sions- en Rehobothkerk) samen de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. Op gezamenlijk niveau functioneert algemene kerkenraad (AK).

De AK bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de diverse wijkkerkenraden. De AK is volgens een afgesproken verhouding en rooster samengesteld uit predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. In de praktijk behartigt de AK vooral de belangen van financiële en organisatorische aard. Daarnaast is de AK aanspreekpunt en coördinator voor o.a. de Centrale Missionaire Commissie, de Stichting IKOS, het gevangenispastoraat, het Krimpens Kerkblad, enz. Hierbij geldt het kerk-ordelijke uitgangspunt dat de taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de AK. De AK heeft een moderamen. Het moderamen bestaat uit ten minste één predikant, één ouderling, één diaken en één kerkrentmeester.

De Fusiecommisie van start!
De afgelopen jaren (sinds 2015) heeft u diverse malen kunnen horen en lezen over het feit dat tussen de diverse wijkgemeenten binnen de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel intensieve besprekingen plaatsgevonden hebben. In 2018 zijn er gesprekken gestart waarvan de uitkomst was dat er bij zowel de Rank als de Ark voldoende vertrouwen was om te besluiten tot een verdere samenwerking met een volledige fusie als beoogd eindresultaat.

Op donderdag 14 maart 2019 was het dan zo ver: samen met dhr. Gert Tissink (praeses van de Algemene Kerkenraad) en mw. Marieke Jellema (begeleider van het fusieproces) zetten wij als voorzitters van de wijkkerkenraden onze handtekening onder het contract waarin mevrouw Jellema officieel de opdracht kreeg ‘de besluitvorming voor te bereiden voor de fusie tussen de wijkgemeenten Ark en Rank’. In aansluiting op de ondertekening volgde direct de eerste vergadering van de Fusiecommissie. In deze commissie hebben ds. Machiel van der Giessen, mw. Sija Groeneveld-van Zwienen en dhr. Nico Slooff namens de Rank zitting. Voor de Ark zijn dit dr. Gert den Hartogh, dhr. Arnold de Leeuw en mw. Lenie Mudde-Verkerk.
Mw. Marieke Jellema is voorzitter van de commissie en mw. Liesbeth Ros-Goudriaan secretaris. Het is de bedoeling dat de commissie tussen maart en juli 2019 een aantal keer bij elkaar komt, waarna het aan de kerkenraden is om, nadat ook de beide wijkgemeenten daarover gehoord zijn, tot de uiteindelijke besluitvorming te komen. Als beoogde einddatum van het gehele traject (en daarmee fusiedatum) is 1 januari 2020 vastgesteld.

Naast de Fusiecommissie is er ook nog een Dienstencommissie, een commissie- Verbouw Ark en een commissie-Afstoting gebouwen.

De Dienstencommissie houdt zich bezig met de voorbereiding en organisatie van de gezamenlijke zondagsinvulling. Voornaamste onderdeel hiervan vormen de gezamenlijke kerkdiensten die in de loop van mei en juni gehouden zullen gaan worden. Met deze diensten willen we een aantal mogelijkheden voor de toekomst verkennen. Apart vermeld moet ten slotte nog de commissie die zich de komende tijd bezig houdt met de vragen die samenhangen met de viering van het Heilig Avondmaal.

De commissie-Afstoting gebouwen is op zich géén onderdeel van de Fusiecommissie, maar wel van belang voor het fusieproces als zodanig, aangezien zij zich met name richt op het afstoten, c.q. de verkoop van de gebouwen van De Rank en de Wingerd.

Daarnaast is de commissie-Verbouw Ark momenteel druk bezig met het leggen van contacten met architecten. Deze consultatie zal nog voor de zomer moeten leiden tot een definitieve keuze met betrekking tot de vraag, wie de plannen voor de verbouwing van de Ark verder zal mogen uitwerken. Aangezien de verbouwing veel onzekere tijdsfactoren kent, hebben we het advies van mevrouw Jellema overgenomen om de fusie los te koppelen van de verbouwing van de Ark. We kijken er namelijk naar uit om aan de gemeenteopbouw te werken en willen daarbij niet afhankelijk zijn van de tijdsplanning van de verbouwing.

Tot slot: het fusieproces is een intensief proces dat wijsheid vraagt van alle betrokkenen in de gemeente. We roepen u daarom op om voor dit proces te bidden. Dit natuurlijk thuis, maar ook nodigen we u van harte uit om actief deel te nemen aan de gebedsgroep, die regelmatig bijeenkomt! Dat kan incidenteel of regelmatig.  We hopen u met deze informatie voorlopig voldoende te hebben ‘bijgepraat’. Uiteraard houden we u tussen nu en juni voortdurend van de vorderingen van de diverse commissies op de hoogte. Mocht u ondertussen vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de commissie, dan wel met ons als voorzitters.
Namens de Ark: Johan van der Niet, praeses
Namens de Rank: Marjan Tromp-de Graaff, praeses

Raad van Kerken
De Krimpense Raad van Kerken is een interkerkelijk overlegorgaan, waarin ook wijkgemeente De Ark participeert. Vanuit deze Raad van Kerken worden allerlei gespreksmogelijkheden, cursussen en andere activiteiten aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen in de Gids leerkringen Raad van Kerken, of op de pagina van de Raad van Kerken. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel en/ of de site van de Protestantse Kerk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: