>>Welkom bij één van de oorspronkelijke sites van de gefuseerde Ark/Rank wijkgemeente<<

Geschiedenis en organisatie

FUSIEBESLUIT ARK EN RANK

Van de gefuseerde wijkgemeente is het beleidsplan beschikbaar, u kunt het hier inzien.

Op woensdag 27 november 2019 nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren.
Daarmee kwam de Algemene Kerkenraad  tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente.
In de afgelopen anderhalf jaar hebben Ark en Rank intensief gesproken om tot dit besluit te komen. Een fusiecommissie heeft, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, een groot aantal thema’s verkend en besproken. Daarover bleek grote eenstemmigheid te bestaan. In de afgelopen maand heeft een afvaardiging van de AK de wijkgemeenten en de wijkkerkenraden gehoord. Het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële paragraaf getoetst. Er waren geen belemmeringen. Daarmee kwam er ruimte voor een unaniem besluit binnen de AK. Wij zijn verheugd over deze stap en willen de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente. Over een nieuwe naam wordt nagedacht, voorlopig spreken wij van de Ark/Rank-gemeente.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een serie van maatregelen die moeten leiden tot een gezonde en vitale Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel.
In de afgelopen 7 jaar waren er meer van die markeringspunten, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de predikantsformatie en het besluit over het terugbrengen van het aantal kerkgebouwen.
Wij spreken de wens uit dat ook dit fusiebesluit bijdraagt aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente die zowel ‘naar binnen als naar buiten’ present is voor het geheel van de Krimpense samenleving.
Gert Tissink
voorzitter Algemene Kerkenraad

Raad van Kerken
De Krimpense Raad van Kerken is een interkerkelijk overlegorgaan, waarin ook wijkgemeente De Ark participeert. Vanuit deze Raad van Kerken worden allerlei gespreksmogelijkheden, cursussen en andere activiteiten aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen in de Gids leerkringen Raad van Kerken, of op de pagina van de Raad van Kerken. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel en/ of de site van de Protestantse Kerk.

De Protestantse Kerk in Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan den IJssel vormen de IJsseldijkkerk, De Ark-Rank, De Wingerd en de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (Sions- en Rehobothkerk) samen de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel. Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. Op gezamenlijk niveau functioneert algemene kerkenraad (AK).

De AK bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de diverse wijkkerkenraden. De AK is volgens een afgesproken verhouding en rooster samengesteld uit predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. In de praktijk behartigt de AK vooral de belangen van financiële en organisatorische aard. Daarnaast is de AK aanspreekpunt en coördinator voor o.a. de Centrale Missionaire Commissie, de Stichting IKOS, het gevangenispastoraat, het Krimpens Kerkblad, enz. Hierbij geldt het kerk-ordelijke uitgangspunt dat de taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraden alles omvatten, met uitzondering van datgene wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de AK. De AK heeft een moderamen. Het moderamen bestaat uit ten minste één predikant, één ouderling, één diaken en één kerkrentmeester.

De Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk van Nederland is met ongeveer 1,9 miljoen leden het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van drie kerkgenootschappen: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Op 12 december 2003 stemden de synodes van de drie aangesloten kerken met de fusie in. Nog dezelfde dag werd dit feit gevierd in de Domkerk in Utrecht. De drie synodevoorzitters ondertekenden bij deze gelegenheid de ‘Verklaring van Vereniging’. Op 1 mei 2004 werd de fusie van de drie kerken officieel. Motto van de Protestantse Kerk is Geloof, Hoop, Liefde. Deze drie woorden vormen de kern van de boodschap van de Protestantse Kerk. Ze verwijzen naar een bijbeltekst uit Paulus eerste brief aan de Korintiërs.

De Protestantse Kerk is van onderaf georganiseerd. Lokale kerken bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde. Het dagelijks bestuur van de Protestantse Kerk is in handen van het moderamen. De huidige (2017) preses (voorzitter) is ds. Karin van den Broeke (1963). Naast de preses is de scriba (secretaris) een lid van het moderamen. De scriba geeft inhoudelijk leiding aan de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast representeert de scriba de Protestantse Kerk in kerkelijke en maatschappelijke verbanden. Hij is ook scriba van de generale synode (algemene vergadering) van de Protestantse Kerk. De huidige scriba (2017)  is dr. René de Reuver (1959).

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.